Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van je bestelling verklaar je kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: identiteit van de verkoper

Kerstdiner Sint-Genesius-Rode, Fonteinstraat 44 te 1640 Sint-Genesius-Rode

Contactpersoon:
Herman Mosselmans
Bosstraat 21
1640 Sint-Genesius-Rode
0468/259 549
herman.mosselmans@telenet.be

Artikel 2: bestellen
Als klant van het Kerstdiner Sint-Genesius-Rode kies je voor het bestellen van maaltijden op te halen in Ons Parochiehuis, Fonteinstraat 44 in 1640 Sint-Genesius-Rode of om te laten leveren (max. 10 km van Ons Parochiehuis). Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling te wijzigen of te annuleren tot 12 december 2021.  

Artikel 3: prijzen
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. De prijzen van onze gerechten staan op de afhaalmenu-pagina en in de shop-pagina’s vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals recepten bedenken, inkopen doen, maaltijden klaarmaken en verpakken . 

De klant is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Kerstdiner Sint-Genesius-Rode worden gecorrigeerd.

Artikel 4: opzegtermijn en herroepingsrecht
Je kan steeds je bestelling annuleren tot 12 december 2021. Er is geen herroepingsrecht omdat de bestelling uit bederfelijke goederen bestaat.

Artikel 5: afhalen in Ons Parochiehuis
Op de door jou gekozen dag kun je de bestelde maaltijd komen ophalen. Je zorgt ervoor dat de maaltijden worden afgehaald op vrijdag 17 december tussen 17u en 20u of zaterdag 18 december tussen 15u en 18u. Als je de goederen niet komt ophalen tussen deze uren, kan Kerstdiner Rode niet garanderen dat je de maaltijd nog kunt ophalen op een later tijdstip. Wanneer je onjuiste gegevens invoert of bestelt voor een verkeerde dag, kunnen de kosten niet op Kerstdiner Sint-Genesius-Rode worden verhaald.

Indien een pakket beschadigd blijkt te zijn bij overdracht van de maaltijd aan de persoon die het pakket in ontvangst neemt, mag de ontvanger het pakket op dat moment verhalen op Kerstdiner Sint-Genesius-Rode. Na ontvangst is dit niet meer mogelijk.

Artikel 6: levering aan huis
De levering vindt plaats op de dag vermeld op de bestelpagina. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres. Je zorgt ervoor dat de chauffeur de goederen aan een persoon van jouw keuze kan afgeven. Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zal de chauffeur leveren bij de buren of op een afgesproken plaats achterlaten. Jij bent vanaf dat moment verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen. Indien de klant onjuiste gegevens invoert, en wij de levering niet kunnen voldoen, kunnen deze kosten niet op Kerstdiner Sint-Genesius-Rode verhaald worden.

Indien een pakket beschadigd blijkt te zijn bij overdracht aan de persoon die het pakket in ontvangst neemt, mag de ontvanger het pakket op dat moment verhalen op Kerstdiner Sint-Genesius-Rode. Na ontvangst is dit niet meer mogelijk.

Er kan enkel geleverd worden in een straal van 10 km rond Ons Parochiehuis, Fonteinstraat 44 te 1640 Sint-Genesius-Rode.

Artikel 7: conformiteit en garantie
Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade van de levering. De beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Kerstdiner Sint-Genesius-Rode. Omdat de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht.

Artikel 8: vergunningen
Kerstdiner Sint-Genesius-Rode voldoet aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

Artikel 9: betaling
De betaling van jouw bestelling gebeurt bij het plaatsen van de bestelling via bankkaart (bancontact) of via overschrijving.

Ingeval van betaling via bancontact, om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser. Na betaling is de bestelling definitief aanvaard voor uitvoering door het Kerstdiner Sint-Genesius-Rode.

Ingeval van betaling via overschrijving is de bestelling voorlopig aanvaard. Ze is slechts definitief aanvaard voor uitvoering door het Kerstdiner Sint-Genesius-Rode na ontvangst van de overschrijving en in elk geval voor 12 december 2021

Artikel 10: bescherming van persoonsgegevens
De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd met Kerstdiner Sint-Genesius-Rode contact opnemen via herman.mosselmans@telenet.be. We helpen je graag verder.

Artikel 11: beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Kerstdiner Sint-Genesius-Rode levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Kerstdiner Sint-Genesius-Rode de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Kerstdiner Sint-Genesius-Rode kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons contacteren.

Artikel 12: overmacht
In geval van overmacht is Kerstdiner Sint-Genesius-Rode niet gehouden de verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen ofwel de verplichtingen opgeschort worden voor de duur van de overmacht, ofwel kan de overeenkomst definitief worden ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Kerstdiner Sint-Genesius-Rode die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen we onder meer, maar niet beperkt tot: regels opgelegd door de overheid i.v.m. Covid 19, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 13: algemene voorzieningen
Kerstdiner behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand.

Artikel 14: toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 83 te Sint-Genesius-Rode.